Anita Vuksanović – budući ekonomista i preduzetnik, poštovalac i zaljubljenik u prirodu, ekolog po ubeđenju, optimista i avanturista

Reuse-Recycle
U poslednje vreme, razgovarajući sa ljudima iz različitih sfera interesovanja, primetila sam da među njima vlada nejasnoća šta je reciklaža, a šta ponovna upotreba otpada.

Ono što spaja ova dva pojma jeste Mebijosova petlja, koja objašnjava princip 3R: Reduce (smanji), Reuse (ponovo upotrebi), Recycle (recikliraj).

 

Na ovu oznaku možete naići svakog dana, na ambalažama proizvoda koje koristite. Brojevi u okviru oznake predstavljaju podvrste otpada.


Šta je ponovna upotreba otpada?

Ponovna upotreba je proces promene prvobitne namene proizvoda, tj. otpada. Može se sastojati iz manjih fizičkih promena određenog predmeta zarad korićenja istog u druge svrhe. Pri ovim manjim promenama predmet ne menja svoj hemijski sastav, ne trpi velike mehaničke promene, ne izlaže se promeni svog prethodnog stanja. Isti predmet, ali je razlika u potrebi kojoj je namenjen proizvodnjom (upotreba staklene ambalaže za domaću zimnicu, upotreba starih novina kao dekorativnih rešenja, čuvanje dečije odeće za mlađu braću i sestre).

Pojam reciklaže?

Mišljenje da je ponovno korišćenje nekog otpada u druge svrhe reciklaža nije ispravno.

Reciklaža je proces prerade već upotrebljivanog meterijala u svrhe njegovog ponovnog korišćenja.  Konkretnom procesu prerade predstoji proces selektovanja otpada. Za proces reciklaže je jako bitno da se posebno odvoje vrste otpada: papir i karton, staklo, metal i aluminijum, plastika I PET, organski otpad, medicinski otpad, opasan (hemijski) otpad. Više o podeli otpada na vrste i podvrste možete pronaći na našem sajtu http://www.ekozona.razvojideja.org.rs/ .

Reciklaža obuhvata proces fizičke, pa čak i hemijske, prerade materijala zarad izrade novih upotrebnih materijala (pretapanje staklene ambalaže za proizvodnju dekorativnih predmeta od stakla, kompostiranje organskog otpada, prerada PET ambalaže za izradu odeće)

Ono što je važno da razumemo, to je da reciklaža i ponovna upotreba otpada nisu isto,  ali su jednako značajne za očuvanje životne sredine.  Obe stvari imaju isti efekat, a to je smanjenje otpada u životnoj sredini.

Benefiti koji se ostvaruju reciklažom su i očuvanje prirode od zagađenosti, kao i očuvanje prirodnih resursa. Izuzetno je bitno napomenuti i uštedu energije prilikom recikliranja umesto celokupne proizvodnje sa novim resursima.  Nisu zanemarljive ni enormne finansijske uštede kao rezultat reciklaže, bilo od upotrebe već korišćenih sirovina, bilo od uštede energije (procena je da se 50 mil. evra može ostvariti od otpada koji se godišnje skladišti na deponijama).

 

Kada sledeći put bacite neki otpad, razmislite dobro kojoj vrsti otpada pripada, šta možete uraditi sa njim i kako ćete doprineti očuvanju životne sredine.